Jordbrukssamhället
Tillbaka Hem Upp

 

Städer och riken
Skriften
Fenicierna
Samhällsgrupper
 

Vad kunde således få människan att lämna sitt "Eden"? Vad kunde bli bättre? Och hur kom hon på hur hon skulle göra för att bli jordbrukare?

bulletTryggheten kunde öka.
Genom att odla och hålla boskap kunde människan skapa sig ett skafferi,
hon kunde bättre kontrollera tillgången på föda.
bulletBarnbegränsningen blev inte längre nödvändig.
Man får förmoda att nomadsamhället krävde att oönskade barn "sattes ut i skogen" eftersom förflyttningen krävde att den näst yngste kunde gå.
Detta kan ha varit särskilt smärtsamt för modern.
Eftersom jägarsamhället inte alltid rymde kärnfamiljer kanske det var mindre upprörande för fäderna.

Människan betalade således ett högt pris för att få inflytande över framtiden eftersom jordbrukssamhället ledde till en del negativa konsekvenser:
bulletTillvaron blev mer krigisk,
eftersom man behövde försvara sina förråd.
Parallellt med jordbrukssamhällena existerade länge samlarsamhällen och när dessa inte längre kunde byta till sig de matvaror de behövde försökte de säkert ta det de inte fick i stället för att svälta.

bulletTillvaron blev mer ojämlik,
eftersom yrkesfördelningen uppstod och vissa yrken fick på sikt högre status än andra eftersom de ansågs mer viktiga.
Kvinnan, som i samlarsamhället kanske bidrog med basfödan kunde inte klara av samma arbetsinsats som mannen i det mer fysiskt krävande jordbrukssamhället. Hennes betydelse för den dagliga försörjningen blev mer underordnad och den ökade barnskaran krävde mer tid och omsorg.

bulletTillvaron blev mer tärande på naturen,
eftersom människan kunde suga ut jorden i sin jakt på allt mer föda.
Hon behövde inte längre rätta mun efter matsäck och hon kunde växa till numerärt. Jordbruket gjorde folkökningen möjlig.

bulletTillvaron blev mindre hälsosam,
eftersom människan blev bosatt och samlade på sig avfall.
Hon levde nära sin boskap och epidemiska sjukdomar uppstod.

bulletTillvaron blev mer krävande.
Arbetstiden kom så småningom att utökas väsentligt.

Tryggheten verkar ha haft ett högt pris. Eftersom människan är en varelse som kan föreställa sig det som inte föreligger för närvarande, förmår hon planera för att försöka förhindra framtida olyckor. Detta kontrollbehov förklarar varför hon ansåg sig behöva behärska naturen. Allt kan hon som bekant heller inte förutse och de uppräknade nackdelarna fick hon på köpet.

Jordbrukssamhället är således effektivare vad gäller att producera livsmedel och alla medlemmar behöver inte delta i matproduktionen. De som hellre sysslade med att framställa föremål kunde byta till sig mat för dessa föremål.
Olika yrken kan uppstå eftersom inte alla händer måste syssla med att utvinna föda. En konsekvens av jordbrukets ökade effektivisering är alltså yrkesdifferentieringen.

Slutligen, vem kom på jordbruket? Kanske det var kvinnan? Det var hon som i samlarsamhället samlade in och skötte basfödan. Det var hon som hade möjlighet att fundera över att rester av vilda sädesslag hade grott där man lämnat dem förra året. Säkert återvände nomaderna till "bra" boplatser de varit på förut. Det var också kvinnan som kanske var mest motiverad att behålla "opassande" barn.

Städer och riken

Jägar- och samlarsamhället existerade länge parallellt med jordbrukssamhället och de båda samhällena kunde säkert ha ett visst utbyte av varandra i form av handel, men om jaktlyckan varit dålig och svält hotade kunde jägare försöka ta vad de inte kunde byta sig till av jordbrukarna. För att skydda sig kunde jordbrukarna uppföra sina bostäder nära varandra och bygga försvarsvallar. Byar och städer kunde uppstå av detta skäl men också där handelsvägar korsades.

De äldsta rikena var så kallade stadsstater, dvs. städer med omkringliggande försörjningsytor i form av framför allt uppodlad mark. Dessa stadsstater kom i vissa områden att slås samman till stora sammanhängande riken. Detta skedde först i områden, där odling var särskilt gynnsam, eftersom stora floder som rann där, kunde utnyttjas till bevattning. De äldsta högkulturerna uppstod kring följande floder:

bulletNilen - Egypten
bulletEufrat och Tigris - Mesopotamien (ungefär nuvarande Irak)
bulletIndus - där hinduismen uppstod efter det att krigiska folk - indoeuropéerna - invandrat från nuvarande Iran.
bulletHuang Ho - Kina

Skriften

Det var i dessa högkulturer som viktiga framsteg för människan togs. Det viktigaste var säkert skriften. De äldsta skrivtecknen härrör från Egypten och Mesopotamien och kallas för hieroglyfer och kilskrift. De äldsta skrivtecknen var symboler eller bilder för hela företeelser, vilket innebär att många tecken behövdes och att det var få förunnat att kunna lära sig skriva och läsa. En speciell yrkesgrupp uppstod, skrivarna. Det kinesiska skriftspråket är ännu i stor utsträckning en sådan bildskrift.

Så småningom kom tecknen att stiliseras, så att det blev svårare att se vad de föreställde och många kom också att få såväl en bokstavlig som en bildlig betydelse. Tecknet för en fot kom till exempel att syfta på såväl en fot som på att förflytta sig till fots, att gå.

Förenklingen drevs längre och till slut kom ett begränsat antal tecken att representera olika ljud och alfabetsskriften hade uppstått. Det folk som vanligen tillskrivs äran att ha sammanställt det första alfabetet är fenicierna, som var ett sjöfarande folk, som levde i stadstater i nuvarande Libanon, men som beseglade hela Medelhavet och anlade många kolonier. De talade ett vokalfattigt språk och behövde således endast tecken för konsonantljuden. De använde sig av 22 sådana tecken.

När skriften sedermera kom till den grekiska kulturvärlden tillförde grekerna, som talade ett indoeuropeiskt vokalrikare språk, tecken för vokalljud. Även olika indoeuropeiska språk har haft behov av fler eller färre tecken för vokalljud. Svenskan har t. ex bokstäver som inte förekommer i de flesta andra indoeuroeiska språken: tecknen å, ä och ö.

 

Samhällsgrupper

Allteftersom samhällena växte och specialiserades uppstod olika samhällsgrupper med olika inflytande över makten. De flesta av dessa högkulturer kom att innehålla följande maktgrupper:

bulletPräster
Eftersom världsbilden var mytisk, dvs. man förstod världen som skapad av gudar, som också påverkade världsförloppet, så fick den grupp, som ansågs ha kontakt med dessa gudar stort inflytande.
bulletKung
Ur prästgruppen eller beroende av den uppstod ofta en härskare över hela samhället. Han, för det var oftast en man, legitimerade sin makt med hjälp av gudarna. Ett bra exempel på detta är faraonerna i det gamla Egypten, som hävdade att de var solgudens söner. Ett annat exempel på en ledare, som utger sig för att ha gudomligt uppdrag, är Moses i Gamla testamentet, då han leder sitt folk genom öknen från Egypten till Kanaans land.
bulletKrigare
Härskaren var beroende av soldater för att kunna upprätthålla sin makt och att också försvara sitt rike mot yttre fiender. Ledare för dessa soldater kom ofta att få ett stort inflytande över makten och kunde genom statskupper själva göra sig till härskare med hjälp av sina arméer.
bulletStorgodsägare
Med tiden kom en del av dem som brukade jorden att behärska vidsträckta områden. Denna grupp kom att få mycket att säga till om och ur detta led uppstod aristokratin/adeln i många stater.
Inte sällan var krigarna också jordägare.
bulletKöpmän
Allteftersom handeln ökar i betydelse ökar också handelsmännens ekonomiska styrka.
bulletBönder
Eftersom dessa samhällen hade jordbruket som basnäring, sysslade de flesta med jordbruk. Denna stora grupp kom ofta att nästan helt sakna inflytande i de äldsta samhällena och t ex i det gamla Egypten beordrades bönder att bygga de väldiga pyramiderna, som var faraonernas mäktiga gravar och försök att bli förevigade.
bulletHantverkare
Inte heller denna grupp fick mycket att säga till om. De kom att utgöra en stor del av stadsbefolkningen.
bulletSlavar
När krig rasade togs krigsfångar och de som inte dödades gjordes inte sällan till slavar. Man kan med fog säga att slaven var forntidens och antikens maskin. Slavar saknade helt inflytande till och med över sina egna liv.

Ett samhälle med en mycket tydlig samhällsstruktur var det som uppstod vid Indusfloden och som speglas av kastväsendet. Huvudkasten kom att bestå av följande grupper:

bulletpräster
bulletkrigare/höga ämbetsmän
bulletnäringsidkare
bullethantverkare/tjänare/slavar

Det var först i och med grekernas kortlivade demokratier som de stora samhällsgrupperna fick ökat inflytande. Men även då gällde det endast män.

 

Tillbaka till Tillbaka till Komvux Gotland